วิสัยทัศน์

วิสัยทัศน์  (Vision)

          โรงเรียนไตรรัตนวิทยาคมเป็นโรงเรียนแห่งคุณธรรมนำความรู้     สู่มาตรฐาน  สืบสานภูมิปัญญา  พัฒนาทางความคิด ห่างไกลยาเสพติด  ดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง คู่เคียงอาเซียน