พันธกิจ

พันธกิจ  (Mission)

  1. พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้มีคุณธรรมจริยธรรมมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์และห่างไกลยาเสพติด
  1. จัดการศึกษาโดยมุ่งเน้นให้ผู้เรียนพัฒนาทางความคิดได้เรียนรู้เต็มตามศักยภาพและสอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น
  1. ส่งเสริมผู้เรียนให้ดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและก้าวทันอาเซียน
  2. ส่งเสริมให้ผู้เรียนตระหนักถึงความสำคัญของสิ่งแวดล้อม การอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นศิลปวัฒนธรรมและการใช้เทคโนโลยีอย่างถูกต้องเหมาะสม
  1. ส่งเสริมบุคลากรให้มีความรู้ด้านเทคโนโลยีและสามารถนำมาใช้พัฒนาจัดการเรียนการสอนให้ได้มาตรฐานและมีคุณภาพตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษา