กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

1              นางมณีวรรณ        พุดหล้า

2              นางพิศมัย             เฉลิมแสน