กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

1              นางเพ็ณฬภัทร์      ดีแก่นทราย

2              นางสมจิต              เขตอนันต์

3              นางรัชตา               บุญชัยยิ่ง