ประวัติโรงเรียน

รูปโรงเรียน

โรงเรียนไตรรัตนวิทยาคม  ได้ประกาศจัดตั้งขึ้นในปีการศึกษา 2536 เมื่อ วันที่่ 6 พฤษภาคม 2536
เดิมเป็นโรงเรียนสาขาของโรงเรียนฟ้าแดดสูงยางวิทยาคาร มีเนื้อที่ 30 ไร่  90 ตารางวา

โรงเรียนไตรรัตนวิทยาคมจัดตั้งขึ้นโดยความประสงค์ของพระราชพิพัฒนาทร (ถาวร จิตฺตถาวโร)
และสภาตำบลโนนศิลาเลิงได้ช่วยกันสร้าง  จึงได้มอบหมายให้โรงเรียนฟ้าแดดสูงยางวิทยาคาร   โดยมี
นายจรัสศรี  ขุนทวี เป็นผู้ประสานงาน  มีนางพิสมัย อารีย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนฟ้าแดดสูงยางวิทยาคาร
ปฎิบัติหน้าที่ในฐานะผู้บริหารโรงเรียนไตรรัตนวิทยาคม
ปีการศึกษา 2536  กรมสามัญศึกษาได้แต่งตั้งนายจรัสศรี ขุนทวี   ดำรงตำแหน่งครูใหญ่
ปีการศึกษา 2537  นายจรัสศรี ขุนทวี   ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนไตรรัตนวิทยาคม
ปีการศึกษา 2550   นายวิวรณ์   ไชยวรรณ    ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนไตรรัตนวิทยาคม
ปีการศึกษา 2554 นายภูมิศักดิ์   แสนกันยา ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนไตรรัตนวิทยาคม
ปีการศึกษา 2558 นายชาญชัย ตัณฑสิทธิ์ ดำรงตำแหน่งผู้อำนวการโรงเรียนไตรรัตนวิทยาคม
เขตบริการของโรงเรียน:
บ้านโนนศิลาเลิง บ้านสว่าง  บ้านสีสุก  บ้านหนองคู บ้านวังเดือนห้า
บ้านนาสีนวล บ้านดอนม่วง ในตำบลโนนศิลาเลิง อำเภอฆ้องชัย จังหวัดกาฬสินธุ์