ประวัติโรงเรียน

รูปโรงเรียน

โรงเรียนไตรรัตนวิทยาคม  ได้ประกาศจัดตั้งขึ้นในปีการศึกษา 2536 เมื่อ วันที่่ 6 พฤษภาคม 2536
เดิมเป็นโรงเรียนสาขาของโรงเรียนฟ้าแดดสูงยางวิทยาคาร มีเนื้อที่ 30 ไร่  90 ตารางวา

โรงเรียนไตรรัตนวิทยาคมจัดตั้งขึ้นโดยความประสงค์ของพระราชพิพัฒนาทร (ถาวร จิตฺตถาวโร)
และสภาตำบลโนนศิลาเลิงได้ช่วยกันสร้าง  จึงได้มอบหมายให้โรงเรียนฟ้าแดดสูงยางวิทยาคาร   โดยมี
นายจรัสศรี  ขุนทวี เป็นผู้ประสานงาน  มีนางพิสมัย อารีย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนฟ้าแดดสูงยางวิทยาคาร
ปฎิบัติหน้าที่ในฐานะผู้บริหารโรงเรียนไตรรัตนวิทยาคม
ปีการศึกษา 2536  กรมสามัญศึกษาได้แต่งตั้งนายจรัสศรี ขุนทวี   ดำรงตำแหน่งครูใหญ่
ปีการศึกษา 2537  นายจรัสศรี ขุนทวี   ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนไตรรัตนวิทยาคม
ปีการศึกษา 2550   นายวิวรณ์   ไชยวรรณ    ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนไตรรัตนวิทยาคม
ปีการศึกษา 2554 นายภูมิศักดิ์   แสนกันยา ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนไตรรัตนวิทยาคม
ปีการศึกษา 2558 นายชาญชัย ตัณฑสิทธิ์ ดำรงตำแหน่งผู้อำนวการโรงเรียนไตรรัตนวิทยาคม
ปีการศึกษา 2561 นายมาโนช ภูคงกิ่ง ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนไตรรัตนวิทยาคม
เขตบริการของโรงเรียน:
บ้านโนนศิลาเลิง บ้านสว่าง  บ้านสีสุก  บ้านหนองคู บ้านวังเดือนห้า
บ้านนาสีนวล บ้านดอนม่วง ในตำบลโนนศิลาเลิง อำเภอฆ้องชัย จังหวัดกาฬสินธุ์