กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา

1  นางศรินทรา           สุจิตตกุล

2  นางวิไลลักษณ์      ภูแต้มนิล

3  นายบุญช่วย          ทองบูรณ์