กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

1  นายทวี   พรมมา

2  นายอุทัย   น้อยตาแสง