กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

1              นางมัณฑนา          เขตชมภู

2              นายสุรวงศ์             สุดสนธิ์

3              นายนิพนธ์              สกลใต้

4              นางสาวพจรินทร์   มะโรงศรี