ข้อมูลพื้นฐาน

1046030587-20130819-155433

นายชาญชัย ตัณฑสิทธิ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนไตรรัตนวิทยาคม

รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1046030648
รหัส Smis 8 หลัก :
  46022022
รหัส Obec 6 หลัก :
  030648
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  ไตรรัตนวิทยาคม
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  TRIRATWITTAYAKHOM
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   7   บ้านบ้านโนนศิลาเลิง
ตำบล :
  โนนศิลาเลิง
อำเภอ :
  ฆ้องชัย
จังหวัด :
  กาฬสินธุ์
รหัสไปรษณีย์ :
  46130
โทรศัพท์ :
  043131621
โทรสาร :
  043131621
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2536
อีเมล์ :
  trwkschool@gmail.com
เว็บไซต์ :
  http://www.trirat.ac.th
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  โนนศิลา
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:
  30 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:
  10 กม.