กองทุนการศึกษาเพื่อนักเรียนชนบท

กองทุนการศึกษาเพื่อนักเรียนชนบท

องค์อุปภัมน์ : พระเทพวิมลญาณ (ถาวร  จิตตถาวโร)

hqdefault

บทบาทหน้าที่ของกองทุน