ข้อมูลนักเรียน

จำนวนข้อมูลนักเรียน

 

ระดับ

จำนวนห้องเรียน

จำนวนนักเรียน

รวม

ชาย

หญิง

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1

2

25 17

42

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2

2

16 19

35

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3

2

19 20

39

รวมมัธยมศึกษาตอนต้น

6

60 56

116

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4

2

10 23

33

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  5

2

13 10

23

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6

2

11 15

26

รวมมัธยมศึกษาตอนปลาย

6

34 48

82

รวมทั้งสิ้น

12

94 104

198