ข้อมูลอาคารเรียน

ข้อมูลอาคารเรียนและอาคารประกอบ ปีการศึกษา 2558

ลำดับที่
ชื่ออาคาร
ชื่อแบบอาคาร
ปีงบประมาณ
ที่ก่อสร้าง
งบประมาณ
ที่ก่อสร้าง
ประเภทเงิน
1
อาคารชั่วคราว
อาคารชั่วคราว
2535
200,000
บริจาค
2
อาคารเรียน
แบบเบ็ดเสร็จ
อาคารแบบเบ็ดเสร็จ ก ข ค
2536
10,830,000
งบประมาณ
3
อาคารฝึกงาน
206/27
2535
2,000,000
บริจาค
4
บ้านพักครู
แบบ 205/26
2536
ยอดรวมกับอาคาร ก ข ค
5
บ้านพักภารโรง
บ้านพักภารโรง/32
2536
110,000
2536
6
ห้องน้ำห้องส้วม
แบบ  6 ที่ /27
2536
180,000
2536
7
ถังเก็บน้ำ คสล.
แบบ ฝ.33
2536
101,000
2536
8
บ้านพักครู
แบบ 205/36
2537
477,000
งบประมาณ
9
ห้องน้ำห้องส้วม
แบบ 6 ที่ /27
2537
180,000
งบประมาณ
10
ซุ้มประตู , รั้ว
ป้ายชื่อโรงเรียน
2537
246,000
งบประมาณ
11
เสาธง
2537
11,500
งบประมาณ
12
อาคารเรียน
อาคาร 108 ล
2538
2,900,000
งบประมาณ
13
บ้านพักผู้บริหาร
แบบ  206
2538
435,078
งบประมาณ
14
สระน้ำธรรมชาติ
2538
706,792
งบประมาณ
15
สนามฟุตบอลและโรงอาหาร
2538
686,000
งบประมาณ
16
ถนนคอนกรีต
กว้าง  4  เมตร
2538
105,000
งบประมาณ
17
อาคารหอประชุม
แบบ  100/27
2544
3,807,886
งบประมาณ
18
ห้องน้ำห้องส้วม
2555
235,000
งบสนับสนุนจากมูลนิธิถาวร  จิตตฺถาวโร (วงศ์มาลัย)