ครู-บุคลากร

>

รูปภาพ
ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง
หมายเลขโทรศัพท์
นายมาโนช ภูคงกิ่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
043131621
นางสิริญากร จุลลี
ครู ชำนาญการ
043131621
นางวิไลลักษณ์ ภูแต้มนิล
ครู ชำนาญการพิเศษ
043131621
นางสมจิต เขตอนันต์
ครู ชำนาญการพิเศษ
043131621
นางเพ็ญฬภัทร์ ดีแก่นทราย
ครู ชำนาญการพิเศษ
043131621
นางศรินทรา สุจิตตกุล
ครู ชำนาญการพิเศษ
043131621
นางมณีวรรณ พุดหล้า
ครู ชำนาญการพิเศษ
043131621
นายนิพนธ์ สกลใต้
ครู ชำนาญการพิเศษ
043131621
นายอุทัย น้อยตาแสง
ครู ชำนาญการพิเศษ
043131621
นายสุรวงค์ สุดสนธิ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
043131621
นางอนงค์ บัวอาจ
ครู ชำนาญการพิเศษ
043131621
นายสนั่น คำม่วงไทย
ครู ชำนาญการพิเศษ
043131621
นางมัณฑนา เขตชมภู
ครู
043131621
นางรัชตา บุญชัยยิ่ง
ครู
043131621
นางพูลสุข มูลเอก
ครู ชำนาญการพิเศษ
043131621
นางพิศมัย เฉลิมแสน
ครู ชำนาญการพิเศษ
043131621
นางสาวพจรินทร์ มะโรงศรี
ครู
043131621
นายทวี พรมมา
ครู ชำนาญการพิเศษ
043131621
นางสาวพจรินทร์ มะโรงศรี
ครู
043131621
นางสาวสาวิตรี วิเชียรชัย
ครูธุรการ
043131621