โรงเรียนไตรรัตนวิทยาคมได้ร่วมดำเนินกับชุมชนใกล้เคียงในการช่วยเหลือ และสนับสนุนกิจกรรมต่างๆของชุมชน กิจกรรมประกวดหมู่บ้าน บ้านดอนม่วงหมู่ที่ 8 ตำบลโนนศิลาเลิง สนามสอบ N-NET ปีการศึกษา 2566
วันศุกร์ ที่ 13 ตุลาคม 2566 นายบรรจง วันทา ผู้อำนวยการโรงเรียนไตรรัตนวิทยาคม พร้อมด้วย นายชัชวาลย์ โยธานัน รองผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู บุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนไตรรัตนวิทยาคม...
วันศุกร์ ที่ 6 ตุลาคม 2566 นายบรรจง วันทา ผู้อำนวยการโรงเรียนไตรรัตนวิทยาคม พร้อมด้วย นายชัชวาลย์ โยธานัน รองผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู บุคลากรและตัวแทนนักเรียนโรงเรียนไตรรัตนวิทยาคม...
วันที่ 23 สิงหาคม 2566 นายบรรจง วันทา ผู้อำนวยการโรงเรียนไตรรัตนวิทยาคม พร้อมด้วยคณะกรรมการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนยากจน ได้จัดประชุมชี้แจงความสำคัญ ที่มา เงื่อนไขของการได้รับทุนการศึกษา (ทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา แบบมีเงื่อนไข)จากกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา ในรอบที่...