คณะผู้กำกับ ลูกเสือวิสมัญ และลุกเสือสามัญรุ่นใหญ่ โรงเรียนไตรรัตนวิทยาคม ร่วมกันบำเพ็ญประโยชน์ ทำความสะอาดพื้นที่ และบริเวณใกล้เคียงพื้นที่โรงเรียน เนื่องในวันวชิรวุธ
25 พฤศจิกายน 2565 โรงเรียนไตรรัตนวิทยาคม โดยการนำของผู้อำนวยการบรรจง วันทา ได้นำคณะผู้กำกับ ลูกเสือวิสามัญ และลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ร่วมพิธีถวายราชสดุดี เพื่อเทิดพระเกียรติและรำลึกพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาวชิรวุธ พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6...
โรงเรียนไตรรัตนวิทยาคม ได้จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียน พร้อมมอบทุนปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจนแก่ผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 106 คน พร้อมกันนี้ คณะผู้ปกครองนักเรียนได้มีมติในที่ประชุมมอบเงินเพื่อใช้ในงานยานยนต์ของโรงเรียนเป็นเงินจำนวน 106,000 บาทแก่โรงเรียน
โรงเรียนไตรรัตนวิทยาคม ได้รับการนิเทศติดตามความพร้อมในการเปิดเรียนในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 โดยคณะศึกษานิเทศจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาฬสินธุ์ เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินกิจกรรมการพัฒนาการจัดการศึกษาในภาคเรียนที่ 2
คณะครู บุคลากรทางศึกษา และนักเรียนโรงเรียนไตรรัตนวิทยาคม ยินดีต้อนรับท่านผู้อำนวยการโรงเรียนคนใหม่ ท่านผู้อำนวยการบรรจง วันทา สู่รั้ว ชมพู-ขาวด้วยความยินดียิ่ง
โรงเรียนไตรรัตนวิทยาคม มอบทุนเสมอภาค ทุนละ 1,500 บาท จากกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และนักเรียนกลุ่มใหม่ จำนวน 40 ทุน
23 ตุลาคม เนื่องในวันปิยะมหาราช โรงเรียนไตรรัตนวิทยาคม โดยการนำของรองผู้อำนวยการสถานศึกษา นายชัชวาลย์ โยธานัน รักษาการตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา ได้นำครธครูและบุคลากรทางศึกษา ร่วมวางพวงมาลา เพื่อรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณของพระบามสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชการลที่ 5 ณ...
13 ตุลาคม 2565 เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร นายชัชวาลย์ โยธานันรองผู้อำนวยการสถานศึกษา รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา นำคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาร่วมทำบุญตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล และวางพวงมาลา เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช...
โรงเรียนไตรรัตนวิทยาคม โดยการนำของท่านรองผู้อำนวยการชัชวาลย์ โยธานัน ได้นำคณะครู บุคลากรและนักเรียนเข้าร่วมในกิจกรรมวันบูรพาจารย์ เพื่ออุทิศถวายเป็นกุศลแก่พระเทพวิมลญาณ (หลวงพ่อถาวร จิตตฺถาวโร) และได้รับมอบทุนการศึกษาจากศิษย์เก่าผู้มีศรัทธา คุณศรีโสภา ฉ่ำพจ
เพื่อเป็นการกระตุ้นและส่งเสริมให้นักเรียนเห็นความสำคัญของการศึกษา เพื่อการดำเนินชีวิตในอนาคต โรงเรียนไตรรัตนวิทยาคมจึงได้จัดกิจกรรมเสริมสร้างแรงบันดาลใจให้กับนักเรียนในทุกๆวันอังคาร ด้วยกิจกรรมที่แตกต่างกันออกไป อาทิเช่น แรงบันดาลใจจากรุ่นพี่ เสริมแรงจากภายในตัวเอง สร้างความรักในสถาบัน เป็นต้น