admin

ประกาศรับสมัครนักเรียน โรงเรียนไตรรัตนวิทยาคม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  จำนวน  2  ห้องเรียน  80  คน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  จำนวน  2  ห้องเรียน ...
คณะผู้บริหาร บุคลากรโรงเรียนไตรรัตนวิทยาคมร่วมทำพิธีเนื่องในวันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2565 ณ ที่ว่าการอำเภอฆ้องชัย โดยมีท่านนายอำเภอฆ้องชัย นายเอกลักษณ์ มิสา เป็นประธานในพิธี
คณะผู้กำกับ ลูกเสือวิสมัญ และลุกเสือสามัญรุ่นใหญ่ โรงเรียนไตรรัตนวิทยาคม ร่วมกันบำเพ็ญประโยชน์ ทำความสะอาดพื้นที่ และบริเวณใกล้เคียงพื้นที่โรงเรียน เนื่องในวันวชิรวุธ
25 พฤศจิกายน 2565 โรงเรียนไตรรัตนวิทยาคม โดยการนำของผู้อำนวยการบรรจง วันทา ได้นำคณะผู้กำกับ ลูกเสือวิสามัญ และลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ร่วมพิธีถวายราชสดุดี เพื่อเทิดพระเกียรติและรำลึกพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาวชิรวุธ พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6...
โรงเรียนไตรรัตนวิทยาคม ได้จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียน พร้อมมอบทุนปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจนแก่ผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 106 คน พร้อมกันนี้ คณะผู้ปกครองนักเรียนได้มีมติในที่ประชุมมอบเงินเพื่อใช้ในงานยานยนต์ของโรงเรียนเป็นเงินจำนวน 106,000 บาทแก่โรงเรียน
โรงเรียนไตรรัตนวิทยาคม ได้รับการนิเทศติดตามความพร้อมในการเปิดเรียนในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 โดยคณะศึกษานิเทศจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาฬสินธุ์ เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินกิจกรรมการพัฒนาการจัดการศึกษาในภาคเรียนที่ 2
คณะครู บุคลากรทางศึกษา และนักเรียนโรงเรียนไตรรัตนวิทยาคม ยินดีต้อนรับท่านผู้อำนวยการโรงเรียนคนใหม่ ท่านผู้อำนวยการบรรจง วันทา สู่รั้ว ชมพู-ขาวด้วยความยินดียิ่ง
โรงเรียนไตรรัตนวิทยาคม มอบทุนเสมอภาค ทุนละ 1,500 บาท จากกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และนักเรียนกลุ่มใหม่ จำนวน 40 ทุน