โรงเรียนไตรรัตนวิทยาคม มอบทุนเสมอภาค ทุนละ 1,500 บาท จากกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และนักเรียนกลุ่มใหม่ จำนวน 40 ทุน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *