โรงเรียนไตรรัตนวิทยาคม ได้รับการนิเทศติดตามความพร้อมในการเปิดเรียนในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 โดยคณะศึกษานิเทศจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาฬสินธุ์ เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินกิจกรรมการพัฒนาการจัดการศึกษาในภาคเรียนที่ 2

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *