25 พฤศจิกายน 2565 โรงเรียนไตรรัตนวิทยาคม โดยการนำของผู้อำนวยการบรรจง วันทา ได้นำคณะผู้กำกับ ลูกเสือวิสามัญ และลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ร่วมพิธีถวายราชสดุดี เพื่อเทิดพระเกียรติและรำลึกพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาวชิรวุธ พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *