ปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา 2564

กิจกรรมปัจฉิมนิเทศให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2565

Leave a Reply

Your email address will not be published.