ข้อมูลครู

ผู้บริหาร

นายบรรจง วันทา

ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายชัชวาลย์ โยธานัน

รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางพิศมัย เฉลิมแสน

นางมณีวรรณ พุดหล้า