ข้อมูลครู

ผู้บริหาร

นายบรรจง วันทา

ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายชัชวาลย์ โยธานัน

รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางพิศมัย เฉลิมแสน

นางมณีวรรณ พุดหล้า

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางเพ็ญฬภัทร์ ดีแก่นทราย

นางรัชตา บุญชัยยิ่ง

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสิริญากร จุลลี

นางอนงค์ บัวอาจ

นางสาวพจรินทร์ มะโรงศรี

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางพูลสุข มูลเอก

นายสุริยันต์ ภูบุญอบ

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

นางวิไลลักษณ์ ภูแต้มนิล

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

ดร.ทวี พรมมา

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นางมัณฑนา เขตชมภู

นายสุรวงศ์ สุดสนธิ์

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา พลศึกษา

นายศราวุธ กุดแถลง