ประวัติโรงเรียน

โรงเรียนไตรรัตนวิทยาคม  ตั้งอยู่หมู่ที่  7  ตำบลโนนศิลาเลิง  อำเภอฆ้องชัย  จังหวัดกาฬสินธุ์  46130  โทรศัพท์  0-4384-0230  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากาฬสินธุ์  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  กระทรวงศึกษาธิการเปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6 มีเขตพื้นที่บริการ  ได้แก่ บ้านโนนศิลาเลิง  หมู่ที่ 1 และ 7  บ้านสว่าง หมู่ที่ 2และ 9 , บ้านสีสุก  หมู่ที่ 3  ,  บ้านดอนม่วง หมู่ที่ 8 , บ้านนาสีนวล หมู่ที่  6 , บ้านวังเดือนห้า หมู่ที่ 4  ,บ้านหนองคู หมู่ที่ 5

          โรงเรียนไตรรัตนวิทยาคมเดิมเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศจัดตั้งเมื่อวันที่  6  พฤษภาคม 2536 ในปีการศึกษา 2536   รับนักเรียนจำนวน  4  ห้อง จำนวนนักเรียน 171  คน   สภาพเดิมเป็นโรงเรียนสาขา  มีเนื้อที่ 34 ไร่  3 งาน  30 ตารางวา  โรงเรียนแห่งนี้เกิดจากความประสงค์ของพระเทพวิมลญาณ วิ. (ถาวร จิตตถาวโร)   และสภาตำบลโนนศิลาเลิง จึงได้มอบหมายให้โรงเรียนฟ้าแดดสูงยางวิทยาคารโดย นายจรัสศรี ขุนทวี  เป็นผู้ประสานงานมีผู้บริหารคือ นางพิศมัย อารีย์   ผู้อำนวยการโรงเรียนฟ้าแดดสูงยางวิทยาคาร ขณะนั้นปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้บริหารโรงเรียนไตรรัตนวิทยาคม 

          ปีการศึกษา  2536 – 2551       กรมสามัญศึกษาได้แต่งตั้ง นายจรัสศรี ขุนทวี  ดำรงตำแหน่งครูใหญ่    อาจารย์ใหญ่ และผู้อำนวยการ  ตามลำดับ

          ปีการศึกษา  2551 – 2554       นายวิวรณ์    ไชยวรรณ       ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ

          ปีการศึกษา  2554 – 2558       นายภูมิศักดิ์   แสนกันยา    ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ

          ปีการศึกษา  2558 – 2561       นายชาญชัย  ตัณฑสิทธิ์     ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน ไตรรัตนวิทยาคม

          ปีการศึกษา  2562 – 2565    นายมาโนช  ภูคงกิ่ง          ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน ไตรรัตนวิทยาคม

ปีการศึกษา 2565-ปัจจุบัน นายบรรจง วันทา ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนไตรรัตนวิทยาคม