ข้อมูลทั่วไป

ผู้บริหาร :

ผู้อำนวยการโรงเรียน : นายมาโนช ภูคงกิ่ง

รองผู้อำนวยการโรงเรียน : นายชัชวาลย์ โยธานัน

จำนวนครูและบุคลากรทางการศึกษา ปีการศึกษา 2564 จำนวน 16 คน

ลูกจ้างประจำ 3 คน

ครูธุรการ 1 คน

จำนวนนักเรียน 180 คน