ITA 2023

การเปิดเผยข้อมูลสู่ภายนอก

โครงสร้างองค์กร

ข้อมูลผู้บริหาร

อำนาจหน้าที่

แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน

ข้อมูลการติดต่อ

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ข่าวประชาสัมพันธ์

Q&A

Social Network

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

แผนดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

คู่มือมาตรฐานการให้บริการ

ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ

E-Service

แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ

ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

รายผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

การดำเนินการตามนโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

รายงานการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทจุริตและประพฤติมิชอบ

ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

ประกาศเจตนารมณ์ นโยบายไม่รับของขวัญ No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่

การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy

รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

ประมวลจริยธรรม สำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ

การขับเคลื่อนจริยธรรม

การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุรธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน