การประกันคุณภาพทางการศึกษา

โรงเรียนไตรรัตนวิทยาคม

ข้อมูลทั่วไป

กำหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

คู่มือการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนไตรรัตนวิทยาคม

แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2562 – 2565

แผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2565

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน

1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน

ประเด็นที่ 1 มีความสามารในการอ่าน การเขียน การสื่อสารและการคิดคำนวณ

ประเด็นที่ 2 มีความสามารถในการวิเคราะห์และคิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหา

ประเด็นที่ 3 มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม

ประเด็นที่ 4 มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร

ประเด็นที่ 5 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา

ประเด็นที่ 6 มีความรู้ ทักษะพื้นฐานและเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ

1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน

ประเด็นที่ 1 การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนด

ประเด็นที่ 2 ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย

ประเด็นที่ 3 การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย

ประเด็นที่ 4 สุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิตสังคม

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

2.1 การมีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สถานศึกษากำหนดชัดเจน

2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา

2.3 ดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย

2.4 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ

2.5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ

2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

3.1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้

3.2 ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้

3.3 มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก

3.4 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และนำผลมาพัฒนาผู้เรียน

3.5 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้