แบบสำรวจความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก

External Integrity and Transparency Assessment: EIT

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566