การแข่งขันกีฬา E-sport ROV ไตรรัตนวิทยาคม ครั้งที่ 2 เป็นการแข่งขันเพื่อพัฒนาทักษาความสามารถในคิดแก้ปัญหา และการทำงานร่วมกันเป็นทีมของนักเรียน รวมถึงเป็นกิจกรรมที่ช่วยให้นักเรียนได้ใช้เวลาให้เกิดประโยชน์ ห่างไกลยาเสพติด ผลการแข่งขัน รางวัลชนะเลิศ ทีม ขยะเปียก...
โรงเรียนไตรรัตนวิทยาคม  โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล คณะผู้บริหาร นำโดย นายมาโนช ภูคงกิ่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน แสดงเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน โดยได้เข้าร่วมในการประเมิน ITA และเปิดเผยข้อมูลแบบสาธารณะเพื่อแสดงถึงความโปร่งใสขององค์กร
กิจกรรมการพัฒนาความคิดขั้นสูง สู่การพัฒนานวัตกรรมเพื่อชุมชม นวัตกรรมในครั้งนี้คือการสร้างสรรค์ โคมไฟจากขวดพลาสติก ในรูปแบบต่างๆ ซึ่งเป็นการบูรณาการใช้ความรู้จาก 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ดังนี้ กลุ่มสาระภาษาไทย – การนำเสนอผลงานและการสื่อสาร การทำรายงานเชิงวิชาการ และเขียนรายงาน กลุ่มสาระคณิตศาสตร์...
กิจกรรมการพัฒนาทักษะการคิดขั้นสูงในขั้นของการขยายผลสู่ผู้เรียน กิจกรรมที่ 1 รู้จักตนเอง กิจกรรมที่ 2 กระตุ้นความตระหนักและแรงบันดาลใจในการเรียนรู้ กิจกรรมที่ 3 วางแผนพัฒนาตนเองร่วมกัน กิจกรรมที่ 4 เรียนรู้ด้วยการลงมือทำ กิจกรรมที่...