admin

23 ตุลาคม เนื่องในวันปิยะมหาราช โรงเรียนไตรรัตนวิทยาคม โดยการนำของรองผู้อำนวยการสถานศึกษา นายชัชวาลย์ โยธานัน รักษาการตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา ได้นำครธครูและบุคลากรทางศึกษา ร่วมวางพวงมาลา เพื่อรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณของพระบามสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชการลที่ 5 ณ...
13 ตุลาคม 2565 เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร นายชัชวาลย์ โยธานันรองผู้อำนวยการสถานศึกษา รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา นำคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาร่วมทำบุญตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล และวางพวงมาลา เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช...
โรงเรียนไตรรัตนวิทยาคม โดยการนำของท่านรองผู้อำนวยการชัชวาลย์ โยธานัน ได้นำคณะครู บุคลากรและนักเรียนเข้าร่วมในกิจกรรมวันบูรพาจารย์ เพื่ออุทิศถวายเป็นกุศลแก่พระเทพวิมลญาณ (หลวงพ่อถาวร จิตตฺถาวโร) และได้รับมอบทุนการศึกษาจากศิษย์เก่าผู้มีศรัทธา คุณศรีโสภา ฉ่ำพจ
เพื่อเป็นการกระตุ้นและส่งเสริมให้นักเรียนเห็นความสำคัญของการศึกษา เพื่อการดำเนินชีวิตในอนาคต โรงเรียนไตรรัตนวิทยาคมจึงได้จัดกิจกรรมเสริมสร้างแรงบันดาลใจให้กับนักเรียนในทุกๆวันอังคาร ด้วยกิจกรรมที่แตกต่างกันออกไป อาทิเช่น แรงบันดาลใจจากรุ่นพี่ เสริมแรงจากภายในตัวเอง สร้างความรักในสถาบัน เป็นต้น
การแข่งขันกีฬา E-sport ROV ไตรรัตนวิทยาคม ครั้งที่ 2 เป็นการแข่งขันเพื่อพัฒนาทักษาความสามารถในคิดแก้ปัญหา และการทำงานร่วมกันเป็นทีมของนักเรียน รวมถึงเป็นกิจกรรมที่ช่วยให้นักเรียนได้ใช้เวลาให้เกิดประโยชน์ ห่างไกลยาเสพติด ผลการแข่งขัน รางวัลชนะเลิศ ทีม ขยะเปียก...
โรงเรียนไตรรัตนวิทยาคม  โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล คณะผู้บริหาร นำโดย นายมาโนช ภูคงกิ่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน แสดงเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน โดยได้เข้าร่วมในการประเมิน ITA และเปิดเผยข้อมูลแบบสาธารณะเพื่อแสดงถึงความโปร่งใสขององค์กร
กิจกรรมการพัฒนาความคิดขั้นสูง สู่การพัฒนานวัตกรรมเพื่อชุมชม นวัตกรรมในครั้งนี้คือการสร้างสรรค์ โคมไฟจากขวดพลาสติก ในรูปแบบต่างๆ ซึ่งเป็นการบูรณาการใช้ความรู้จาก 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ดังนี้ กลุ่มสาระภาษาไทย – การนำเสนอผลงานและการสื่อสาร การทำรายงานเชิงวิชาการ และเขียนรายงาน กลุ่มสาระคณิตศาสตร์...
กิจกรรมการพัฒนาทักษะการคิดขั้นสูงในขั้นของการขยายผลสู่ผู้เรียน กิจกรรมที่ 1 รู้จักตนเอง กิจกรรมที่ 2 กระตุ้นความตระหนักและแรงบันดาลใจในการเรียนรู้ กิจกรรมที่ 3 วางแผนพัฒนาตนเองร่วมกัน กิจกรรมที่ 4 เรียนรู้ด้วยการลงมือทำ กิจกรรมที่...