admin

ประกาศรับสมัครนักเรียน โรงเรียนไตรรัตนวิทยาคม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  จำนวน  2  ห้องเรียน  80  คน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  จำนวน  2  ห้องเรียน ...
คณะผู้บริหาร บุคลากรโรงเรียนไตรรัตนวิทยาคมร่วมทำพิธีเนื่องในวันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2565 ณ ที่ว่าการอำเภอฆ้องชัย โดยมีท่านนายอำเภอฆ้องชัย นายเอกลักษณ์ มิสา เป็นประธานในพิธี
คณะผู้กำกับ ลูกเสือวิสมัญ และลุกเสือสามัญรุ่นใหญ่ โรงเรียนไตรรัตนวิทยาคม ร่วมกันบำเพ็ญประโยชน์ ทำความสะอาดพื้นที่ และบริเวณใกล้เคียงพื้นที่โรงเรียน เนื่องในวันวชิรวุธ
25 พฤศจิกายน 2565 โรงเรียนไตรรัตนวิทยาคม โดยการนำของผู้อำนวยการบรรจง วันทา ได้นำคณะผู้กำกับ ลูกเสือวิสามัญ และลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ร่วมพิธีถวายราชสดุดี เพื่อเทิดพระเกียรติและรำลึกพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาวชิรวุธ พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6...