โรงเรียนไตรรัตนวิทยาคมขอเรียนเชิญผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นเข้าร่วมการประชุมเพื่อรับฟังคำชี้แจงและแนวทางในการดำเนินงานเกี่ยวกับเงินปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.00 น.เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมพระเทพวิมลญาณ...
กำหนดการรับสมัครนักเรียนปีการศึกษา 2565 วันที่รับสมัคร 9-13 มีนาคม 2565 สถานที่รับสมัคร อาคาร 2 โรงเรียนไตรรัตนวิทยาคมหรือติดต่อสอบถามโดยตรงได้ที่ครูประจำสายหมู่บ้าน บ้านโนนศิลาเลิง ติดต่อคุณครูมณีวรรณ พุกดหล้า บ้านสีสุก,ดอนม่วง...