ประกาศรับสมัครนักเรียน โรงเรียนไตรรัตนวิทยาคม

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  จำนวน  2  ห้องเรียน  80  ค

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  จำนวน  2  ห้องเรียน  80  คน 

วันที่รับสมัคร

ระหว่างวันที่   11-15  มีนาคม  2566  ( ไม่เว้นวันหยุดราชการ)

ตั้งแต่เวลา  08.30-16.30  น.    ณ  บริเวณใต้ถุน  อาคาร  2  โรงเรียนไตรรัตนวิทยาคม

สอบวัดความรู้พื้นฐาน

   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1   วันที่ 25  มีนาคม  2566  เวลา 09.00 – 12.00 น.

   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4   วันที่ 26  มีนาคม  2566  เวลา 09.00 – 12.00 น.

ประกาศผล รายงานตัว            ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  วันที่    29  มีนาคม 2566   เวลา 09.00 – 12.00 น.

                                                        ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4   วันที่   30  มีนาคม 2566   เวลา 09.00 – 12.00 น.

มอบตัว                                          ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  วันที่     1  เมษายน 2566  เวลา 09.00 – 12.00 น.

                                                        ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4   วันที่    2  เมษายน 2566  เวลา 09.00 – 12.00 น.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *