กำหนดการรับสมัครนักเรียนปีการศึกษา 2565

วันที่รับสมัคร 9-13 มีนาคม 2565

สถานที่รับสมัคร อาคาร 2 โรงเรียนไตรรัตนวิทยาคมหรือติดต่อสอบถามโดยตรงได้ที่ครูประจำสายหมู่บ้าน

บ้านโนนศิลาเลิง ติดต่อคุณครูมณีวรรณ พุกดหล้า

บ้านสีสุก,ดอนม่วง ติดต่อคุณครูสมจิต เขตอนันต์

บ้านนาสีนวน ติดต่อคุณครูศราวุธ กุดแถลง

บ้านวังเดือนห้า ,หนองคู ติดต่อคุณครูทวี พรมมา

บ้านหนองบัว ติดต่อคุณครูพูลสุข มูลเอก

บ้านหนองเม็ก,หนองมะทอ ,หนองเรือ, สะอาด ติดต่คุณครูอนงค์ บัวอาจ

บ้านขมิ้น ติดต่อคุณครูพิศมัย เฉลิมแสน

บ้านหลุมข้าว, นาดี ติดต่อคุณครูวิไลลักษณ์ ภูแต้มนิล

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *