โรงเรียนไตรรัตนวิทยาคมขอเรียนเชิญผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นเข้าร่วมการประชุมเพื่อรับฟังคำชี้แจงและแนวทางในการดำเนินงานเกี่ยวกับเงินปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.00 น.เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมพระเทพวิมลญาณ (ถาวร จิตตถาวะโร)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *