กิจกรรมการพัฒนาทักษะการคิดขั้นสูงในขั้นของการขยายผลสู่ผู้เรียน

กิจกรรมที่ 1 รู้จักตนเอง

กิจกรรมที่ 2 กระตุ้นความตระหนักและแรงบันดาลใจในการเรียนรู้

กิจกรรมที่ 3 วางแผนพัฒนาตนเองร่วมกัน

กิจกรรมที่ 4 เรียนรู้ด้วยการลงมือทำ

กิจกรรมที่ 5 ประเมินตนเอง

กิจกรรมที่ 6 เน้น  ย้ำ  ซ้ำ  ทวน  ชวน  ต่อยอด

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *