กิจกรรมการพัฒนาความคิดขั้นสูง สู่การพัฒนานวัตกรรมเพื่อชุมชม

นวัตกรรมในครั้งนี้คือการสร้างสรรค์ โคมไฟจากขวดพลาสติก ในรูปแบบต่างๆ ซึ่งเป็นการบูรณาการใช้ความรู้จาก 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ดังนี้

กลุ่มสาระภาษาไทย – การนำเสนอผลงานและการสื่อสาร การทำรายงานเชิงวิชาการ และเขียนรายงาน

กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ -นักเรียนเรียนรู้  วิธีการคำนวณหรือคาดคะเน พื้นที่ของ ขวดน้ำเพื่อนำมาประกอบให้เป็น ชิ้นงาน

กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

  • โมเมนต์ของแรง   เมื่อวัตถุอยู่ในสภาพสมดุลต่อการหมุน ของชิ้นงาน
  • ออกแบบชิ้นงาน  วางแผน เป็นแบบร่าง 3 มิติ และออกแบบขั้นตอนการประดิษฐ์ชิ้นงาน โดยใช้ flow chart

กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ -นักเรียน อ่าน เขียน คำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับชื้นงานได้อย่างน้อย 10 คำ

กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม -ทำงานตามขั้นตอน นักเรียนแบ่งหน้าที่รับผิดชอบ และลงมือทำตามหน้าที่ร่วมกัน จนได้ชิ้นงานที่ต้องการ

กลุ่มสาระการงานอาชีพ -ทักษะประดิษฐ์ชิ้นงาน อย่างสร้างสรรค์

กลุ่มสาระสุขศึกษา พลศึกษา -รูปแบบการเคลื่อนไหวร่างกาย  แล้วทำการสำรวจพื้นที่ เพื่อสร้างแรงบันดาลใจ และลงมือปฏิบัติเพื่อสร้างชิ้นงาน

กลุ่มสาระศิลปะ -วิธีการจำแนกความเหมือนและความแตกต่างของวัสดุอุปกรณ์ที่นำมาประกอบเป็นชิ้นงาน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *