การแข่งขันกีฬา E-sport ROV ไตรรัตนวิทยาคม ครั้งที่ 2 เป็นการแข่งขันเพื่อพัฒนาทักษาความสามารถในคิดแก้ปัญหา และการทำงานร่วมกันเป็นทีมของนักเรียน รวมถึงเป็นกิจกรรมที่ช่วยให้นักเรียนได้ใช้เวลาให้เกิดประโยชน์ ห่างไกลยาเสพติด ผลการแข่งขัน รางวัลชนะเลิศ ทีม ขยะเปียก ได้รับเกียรติบัตรพร้อมเงินรางวัล 300 บาท ,รองชนะเลิศอันดับ 1 ทีม Blood Hunter ได้รับเกียรติบัตร พร้อมเงินรางวัล 200 บาท และรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ทีม ต้นไม้ของพ่อ ได้รับเกียรติบัตรพร้อมเงินรางวัล 100 บาท

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *