โรงเรียนไตรรัตนวิทยาคม ได้จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียน พร้อมมอบทุนปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจนแก่ผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 106 คน พร้อมกันนี้ คณะผู้ปกครองนักเรียนได้มีมติในที่ประชุมมอบเงินเพื่อใช้ในงานยานยนต์ของโรงเรียนเป็นเงินจำนวน 106,000 บาทแก่โรงเรียน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *